Ratkaisussa KKO 2020:76 työntekijä nosti yli kahden vuoden kuluttua työsuhteensa päättymisestä palkkasaatavaa koskevan kanteen. Kanne perustui siihen, että työsuhteeseen olisi pitänyt soveltaa yleissitovaa työehtosopimusta siihen sovelletun työehtosopimuksen asemesta, koska viimeksi mainitun sopimuksen oli solminut työntekijöiden puolesta yhdistys, joka ei ollut aito työntekijöiden ammattiyhdistys.

Työsopimuslaissa säädetään, että työsuhteen päätyttyä palkkasaatava raukeaa, jos kannetta ei nosteta kahden vuoden kuluessa siitä, kun työsuhde on päättynyt. Jos kuitenkin työntekijän saatavan perusteena olevia työehtosopimuksen määräyksiä on pidettävä ilmeisen tulkinnanvaraisina, palkkasaatava vanhentuu viiden vuoden kuluttua sen erääntymispäivästä.

Korkeimman oikeuden mukaan ratkaisevaa viiden vuoden vanhentumisaikaa koskevan poikkeussäännöksen soveltamisessa on se, perustuuko työntekijän vaatima palkkasaatava sellaiseen työehtosopimuksen määräykseen, joka on ilmeisen tulkinnanvarainen. Vaikka sovellettavasta työehtosopimuksesta on ollut erimielisyyttä, eivät sopimuksessa olevat määräykset, joiden mukaan palkk