Tapauksessa KKO 2021:52 arvioitiin sitä, voiko työaikalainsäädännössä sallittujen ylityömäärien ylittäminen tulla arvioitavaksi työturvallisuuslain vastaisena menettelynä. Tapauksessa yhtiön työntekijät olivat tehneet ylitöitä vähimmillään 111,5 tuntia ja enimmillään 694,75 tuntia yli laissa sallitun ylityön enimmäismäärän. Syyte työturvallisuusrikoksesta perustui siihen, että työnantajan edustajina toimivat A ja B eivät olleet riittävästi seuranneet työntekijöiden ylitöitä tai puuttuneet liian suuriin ylityökertymiin.

Työturvallisuuslaista seuraa työnantajalle velvollisuus tarkkailla työajoista työturvallisuudelle johtuvia haitta- ja vaaratekijöitä sekä tarpeellisilla toimenpiteillä varmistaa, etteivät työntekij