1. Selvitysmenettelyä voidaan käyttää osakeyhtiön toiminnan lopettamiseksi, jos yhtiön varat ylittävät velat. Selvitysmenettelyssä selvitetään yhtiön varallisuustilanne, maksetaan velat ja tilitetään ylijäävät varat osakkeenomistajille. Tämän jälkeen osakeyhtiön toiminta lopetetaan.

2. Selvitysmenettelyn aloittamisesta päättää yhtiökokous 2/3 määräenemmistöllä. Päätöksessä on nimettävä yksi tai useampi selvitysmies, jotka hoitavat yhtiön asioita selvitystilan aikana. Selvitysmiesten on ilmoitettava päätös selvitystilasta rekisteröitäväksi.

3. Selvitysmiehet päättävät, tehdäänkö selvitystilaa edeltävältä ajalta tilinpäätös, vai tehdäänkö tilinpäätös selvitystilaa edeltävältä ajalta ensimmäisen selvitystilan alkamisen jälkeisen tilinpäätöksen yhteydessä.

4. Selvitysmiehet hakevat julkisen haasteen yhtiön velkojille. Haastetta haetaan rekisteriviranomaiselta, joka merkitsee haasteen antamisen rekisteriin viran puolesta. Muutoin haasteesta on voimassa se, mitä julkisesta haasteesta annetussa laissa säädetään.

<